Dokümantasyon Eğitimi

Dokümantasyonu anlamak için önce “doküman nedir?” sorusunun cevabı bilinmelidir. Her hangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyana bir görevi hakkında yardımcı olan elektronik veya yazılı-basılı ortamda bulunan belgelerdir. Bu eğitim ile katılımcılara, ISO 9001, ISO 14001 gibi yönetim sistemlerinin temel dokümantasyon gerekliliklerini, dokümantasyon sistemlerinin ortak özelliklerini, Yalın bir dokümantasyon yapısı oluşturmak için yapılması gerekenlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi

Bilindiği üzere yönetim standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok sistemi (örneğin ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS18001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.

GMP – İyi Üretim Uygulamaları Temel Eğitimi

GMP ilaçların kullanım amaçlarına uygun kalitede üretilmesini sağlayan prensiplerdir. GMP hem etkili hem de güvenli bir şekilde ilaç üretmek için kullanılan bütün gereksinimleri içeren kurallara uymayı gerektiren, oluşturulmuş bir uygulamadır; çok geniş alanı kapsayan kavramlar içerir; hem üretimi hem de kalite kontrolünü kapsar. GMP, pazarlamanın gereksinimleri doğrultusunda ürünlerin kesintisiz üretimini, kalite standartlarının sürekli kontrolü ile garanti altına almaktır. Bu eğitim ile katılımcılara, GMP – İyi Üretim Uygulamaları hakkındaki temel bilgi ve uygulamaların aktarılması hedeflenmiştir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin ÇYS etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim çevreye olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte çevre yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 14001:2015’in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Otomotiv Kalite Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO/TS 16949 Standardı, otomotiv sektöründe tüm mevcut Otomotiv Standardları’nın yerine geçecek bir Standard olarak ISO tarafından oluşturulmuştur. Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara ISO/TS 16949 Standardını açıklamak, sistemini kurmak, geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmak ve otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek, uygulama aşamasında ISO/TS 16949:2009’un şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak, ISO/TS 16949:2009’un temeli olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının da doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim gıda güvenliği konusunda olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte gıda güvenliği yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 22000:2018’in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Enerji Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim enerji kaynaklarının kullanımı konusundaki duyarlılığınızı ve bununla birlikte enerji yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 50001:2011’nin amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin KYS etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine bağlılığınızı ve bununla birlikte kalite yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 9001:2008’in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır. Eğer iç denetçi / baş denetçi eğitimleri gibi başka bir ISO 9001 standardıyla alakalı eğitimler almayı planlıyorsanız, bu eğitim temel basamak niteliğindedir.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcılara, ISO/IEC 27001:2013 Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin aktarılması hedeflenmiştir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim iş sağlığı ve güvenliliğine olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte Ohsas yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 45001:2018’in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

Risk Analizi Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcılara, işyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmeleri, riskleri değerlendirebilmeleri, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmeleri, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirleyebilmeleri hakkında bilgi aktarılıp, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmeleri hedeflenmiştir.

Stratejik Yönetim Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcılara stratejik yönetim kavramının, oluşumunun, araçlarının ve uygulamasının öğretilmesi, stratejik düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Süreç Yönetimi Eğitimi

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Süreç Yönetimi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının temel taşlarından birisidir. Bu eğitim ile katılımcıların, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Swot Analizi Eğitimi

SWOT Analizi Eğitimi’nin amacı; her türlü iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi; bir yandan güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. Eğitim sonunda; katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede gerek çalıştıkları kurumlarda gerekse özel hayatlarında daha planlı olacaklar ve daha doğru kararlar alabileceklerdir.

Toplam Kalite Kontrol Eğitimi

Kalite Kontrol eğitimle başlar, eğitimle biter. Herkesin katıldığı bir Kalite Kontrol sağlamak için genel müdürden işçilere dek tüm çalışanlara K.K. Eğitimi verilmelidir. K.K. yönetimde düşünsel bir devrim olduğuna göre tüm çalışanların düşünce sistemleri değişmelidir. Bunu sağlamak için eğitim sürekli yenilenmelidir. Eğitim çalışanların gereksinimlerine uygun olarak güncelleştirilmelidir. Bu eğitim ile katılımcılara Toplam Kalite Kontrol ün esasları, yararları, yaklaşımları aktarılması hedeflenmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Sanayi sektöründe 60 yıldan fazla bir süredir şekillenmekte olan önemli bir düşünme ve davranış süreci, eğitimcilerin ilgisini son zamanlarda çekebilmiştir. Bu süreç, toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak adlandırılır. TKY, kuram ve uygulama açısından güçlü bir süreçtir. Uygun ve sürekli bir şekilde uygulandığında her çeşit örgüt TKY’den yararlanabilir. Bu eğitimde, TKY’ne ilişkin temel kavramlar ile bu kavramlar arasındaki ilişkiler incelenmiş, kalite hareketinin tarihsel gelişimi, TKY’nin felsefesi, temel görüşleri, ilkeleri açıklanmıştır.